MEDLEM I NOREA

Norea Sverige är en ideell förening som driver mediemission. Du kan visa ditt stöd genom att bli medlem i föreningen. Då bjuds du också in till årsmöten och kan vara med och påverka verksamheten. 

På årsmötena bjuder vi på lättare fika och du som medlem kan rösta fram styrelsemedlemmar samt diskutera vad du tror att Norea behöver göra under året som ligger framför.

Mejla till [email protected] och begär att få bli medlem.

Medlemsavgiften är 150 kronor per år. 

Läs gärna våra stadgar under.

NOREAS STADGAR

Stadgar för föreningen Norea Radio Sverige

§ 1 Ändamål
Norea Radio Sverige (NRS) är en ideell förening, som vill verka för att utbreda Guds rike genom förkunnelse av evangelium i radio, television och genom andra elektroniska media, samt driva annan verksamhet som tjänar samma ändamål. En av huvuduppgifterna är att stödja radiomission i andra länder enligt det nordiska samarbetsavtalet.

§ 2 Bekännelse
Grundvalen för NRS är Den Heliga Skrift, som Guds inspirerade och ofelbara ord, samt den Evangelisk-Lutherska bekännelsen såsom helt överensstämmande med Bibelns lära.

§ 3 Medlem
Till medlem kan antas den som vill stödja NRS enligt dessa stadgar. Styrelsen handlägger medlemsantagning. Medlem som uppenbart motverkar föreningens syfte kan uteslutas av styrelsen. Årsmötet fastställer medlemsavgift.

§ 4 Årsmöte
NRS firar sitt årsmöte före juni månads utgång, på tid och plats som styrelsen beslutar. Kallelse ska utfärdas senast fyra veckor före årsmötet. Röstberättigade på årsmötet är medlemmar. Styrelseledamot har ej rösträtt i fråga om ansvarsfrihet. Medlem har motionsrätt till årsmötet. Motion ska inlämnas skriftligt senast tre månader före årsmötet. Vid årsmötet ska förekomma årsredovisning, frågan om ansvarsfrihet, val till styrelse, val av revisorer och val av valberedning. En styrelseledamot ska ingå i valberedningen.

§ 5 Styrelse
NRS leds av en styrelse med tre till fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Styrelseledamot ska omfatta dessa stadgar. Styrelsens ordinarie ledamöter väljs med 3 års mandatperiod; suppleanterna med 1 års mandatperiod. Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare. Kassör väljs inom eller utom styrelsen. Ordförande sammankallar styrelsen. Styrelsen samlas då minst en styrelseledamot kräver det. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre av ledamöterna är närvarande och en av dessa är ordförande eller vice ordförande.

§ 6 Ombud – paragrafen har utgått

§ 7 Ekonomi
NRS bygger sin verksamhet på frivilliga gåvor och kollekter. Räkenskaperna skall vara reviderade före mars månads utgång.

§ 8 Nordiskt och internationellt arbete
NRS har sitt ursprung i det nordiska radiomissionssamarbetet med Sanansaatajat/Budbärarna i Finland, Norea Radio i Danmark och Norea Mediemisjon i Norge. NRS vill samordna sitt arbete med andra kristna organisationer på evangelisk grund både i hemland och utland. Trans World Radio är den primära samarbetspartnern för NRS internationella arbete.

§ 9 Upplösning
Beslut om NRS upplösning kräver ¾ majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Vid en eventuell upplösning tillfaller samtliga tillgångar annan missionsorganisation som delar föreningens ändamål och bekännelse.

§ 10 Stadgeändring
Stadgeändring kräver minst ¾ majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Dock får § 1, § 2 och § 10 inte ändras.

Antagna av NRS årsmöte 1997-09-20
Revision antagen av NRS årsmöte 2002-04-27
Revision antagen av NRS årsmöte 2008-05-03