2010-07-06

Närradions död?

Gammal RadioCommunity radio är idag den största radiosektorn i världen räknat i antalet radiostationer.  Den svenska motsvarigheten, närradion, finns idag i ca 120 svenska kommuner. Detta är det civila samhällets radiokanal och avsikten är att det ideella föreningslivet skall kunna sända här vid sidan av den statliga och privata sektorn (Sveriges Radio och reklamradion).

En 30 år gammal lagstiftning har dock kryphål som ger privata aktörer möjlighet att ta genvägar förbi det formella reklamradiosystemet och undvika koncessionsavgifter. Det finns idag minst 20 privatägda kommersiella närradiostationer, som enbart i formell mening drivs av en ”ideell förening” som lagen kräver.  Med sitt sändningstillstånd kan sådan ”ideell förening” uppdra åt ett privat företag med miljoninvesteringar bedriva en kommersiell radioverksamhet. Ägaren kan lätt helt kontrollera ”föreningen”. De vidöppna kryphålen i radiolagen möjliggörs främst av att begreppet ”ideell förening” saknar definition i svensk lagstiftning.

Sedan radiolagen ändrades 2010 har problemen ökat i och med att en kommersiell aktör nu kan sända över kommungränserna och skapa regionala eller rikstäckande nätverk med reklamradio. Detta således vi sidan av den officiellt sanktionerade reklamradion. Hittills har intresset för dessa närradiofrekvenser mest legat hos lokala privata entreprenörer, men efter lagändringen märks ett intresse från den etablerade reklamradiobolag att utnyttja kryphålen för att komma åt närradiofrekvenser utan att behöva betala några koncessionsavgifter.  I och med privata aktörer  steg för steg lägger beslag på kommunfrekvenser utestängs i praktisk mening allt mer det ideella föreningslivet från FM-bandet. Närradions Riksorganisation, reklamradions organisation RAB och Radioakademin har tidigare uppmärksammat kulturdepartementet på problemet med dennaa informella radiosektor.

Nu har även den paneuropeiska organisationen Community Media Forum Europe (CMFE) med säte i Bryssel uppmärksammat frågan. I en skrivelse till den svenska regeringen ser CMFE privatiseringen av närradion i Sverige som ett synnerligen akut och allvarligt problem. I inget annat land är det möjligt för privata intressen att ta över community radio, som per definition handlar om icke-vinstutdelande verksamhet (non-profit).

En privatisering går emot de intentioner som uttryckts av Europaparlamentet 2008 och Europarådet 2009 och kommer att beröva det civila samhället en viktig resurs ifråga om yttrandefrihet och kulturell utveckling i synnerhet för minoritetsgrupper. CMFE rekommenderar att den svenska lagstiftningen ses över och att man då tar hänsyn till det europeiska perspektivet och utvecklingen i andra europeiska länder liksom resolutioner och uttalanden i Europaparlamentet och Europarådet.

Hela skrivelsen med bilagor finns på www.cmfe.eu

För ytterligare information:
Pieter de Wit, styrelseordförande CMFE
Nijmegen, Nederländerna   +31 6 34150581
Christer Hederström, styrelseledamot och nordisk representant för CMFE
Stockholm  +46 733-249750